Algemene Verkoopsvoorwaarden

U bent hier

NIEUWE COLLECTIE

Onze nieuwe artikelen zijn onderweg en we proberen deze zo snel als mogelijk online te plaatsen ! ...

Bij Queen Yelien kan u zowel Belgische, Italiaanse, Franse en Duitse merken terugvinden.
Onlangs hebben we ons assortiment uitgebreid met schoenen en accessoires.
Kom je graag eens vrijblijvend een kijkje nemen of passen ?  Dat kan... Neem contact op via ons contactformulier of via Facebook.
U bent welkom in onze thuiswinkel waar we onze tijd voor u nemen om u te bedienen.  
Op onze webshop kan u al een deel van onze artikelen bewonderen, dus kom gerust eens langs alle andere artikelen te bekijken.
We hebben regelmatig nieuwe artikelen en dit in diverse maten.

 

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onderstaande tekst bepaalt de Algemene Gebruiksvoorwaarden van onze webshop www.queenyelien.be en www.queenyelien.com, alsook de Algemene Aankoopvoorwaarden van onze
producten.  U dient aandachtig onze Algemene Voorwaarden, Cookiebeleid en Privacy beleid (Gegevensbeschermingsbeleid) na te lezen vooraleer u onze webshop gaat gebruiken.
Door een bestelling te plaatsen op onze webshop, aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden en Gegevensbeschermingsbeleid (GDPR)
Indien u echter niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om onze webshop niet verder te gebruiken.

Voor elke vraag met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden of het Gegevensbeschermingsbeleid, dient u contact op te nemen via info@queenyelien.be
 

Enerzijds regelen deze Algemene Voorwaarden het gebruik van de webshop "Queen Yelien" met URL www.queenyelien.be en www.queenyelien.com van Mieke Janssens, 
met adres te BE-2243 Pulle, Molenbos 5, met ondernemingsnummer BE 0641.631.541;  
en anderzijds de online verkoop van bepaalde goederen nl. dameskledij en accessoires via de webshop door Queen Yelien.
De webshop wordt beheerd door zaakvoerster Mevr. Mieke Janssens.

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die niet handelingsbevoegd is, mag onder geen beding
aankopen verrichten op de webshop.  Het raadplegen van de webshop en de diensten die er worden aangeboden van onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger,
die onderhavige bepalingen dient na te leven.  Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier
in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens
uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant en gelden op het ogenblik van het gebruik van onze webshop.
U dient deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien deze op elk tijdstip gewijzigd kunnen worden, conform met de nieuwe wetgevingen.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

 

Ondernemingsgegevens

De verkoop van goederen via deze webshop is onder toezicht van Mieke Janssens, zaakvoerster van een eenmanszaak naar Belgisch recht, 
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer 0641.631.541

WEBSHOP QUEEN YELIEN
Mieke Janssens
Molenbos 5
B- 2243 Pulle
+32 0474 29 20 09
+32 0486 15 23 23
info@queenyelien.be

BTW BE 0641.631.541

 

1. Definities

Consument: of klant.  Dit zijn personen die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie. 
Een niet persoonsgebonden categorie van mensen die een beslissing moet nemen om wel of niet bepaalde goederen of diensten aan te schaffen. 
Indien u niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, is het aangeraden geen aankopen te doen bij Queen Yelien.

Webshop: of webwinkel. Een online etalage die producten verkoopt en deze gekochte waren thuisbezorgt of laat leveren in een afhaalpunt naar keuze.

 

2. Artikel

Alle artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
Alle aanbiedingen zijn geldig tot zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden. 
Ons aanbod is voor alle klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. 
Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen via ons contactformulier, hun aanvraag wordt dan apart bekeken en behandeld.
Het verzendtarief en de leveringstermijn zijn afhankelijk van het land waarin de klant woont.  
De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de vermoedelijke leverdatum in de bevestigingsmail.

 

3. Bestelling

De consument heeft de mogelijkheid om online het gewenste artikel aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de consument zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden product.  
Een bestelling is slechts definitief na betaling door de consument overeenkomstig aan artikel 5 van deze voorwaarden.

Queen Yelien verbindt zich ertoe de op de webshop geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt.
Binnen de 24 uur nadat Queen Yelien de bestelling van de klant heeft ontvangen, stuurt Queen Yelien de klant een e-mail ter bevestiging op het door de gebruiker opgegeven e-mailadres
en met mededeling van het bestelnummer.  De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gepaste betaalwijze aan te klikken (betaling met debet/kredietkaart)
alsook de gewenste plaats van levering voor zover van toepassing. 

 

4. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en worden gefactureerd volgens het tarief van toepassing voor de producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de gebruiker.
Queen Yelien heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de webshohp aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen
zoals o.m. in geval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 
Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van onze betaalprovider nl. Multisafepay of onze bankinstelling.

De betaling gebeurt steeds elektronisch op de rekening van Queen Yelien via:

  • Visa- , Master- of Bankkaart
  • De Homebanking betaalknop (KBC, ING, Belfius)
  • Ideal (Nederland)

 

Betalingsgegevens:

QUEEN YELIEN
Mieke Janssens
Molenbos 5
B- 2243 Pulle

Rekeningnummer KBC Bank: 7360 2082 9095
IBAN: BE76
BIC: KREDBEBB

Bij een laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij de betaling is Queen Yelien bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
 

6. Leveringsvoorwaarden

De ondernemer zal met grote zorgvuldigheid de bestelling in ontvangst nemen en met bekwame spoed van 3 tot 7 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen deze uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken tussen beide partijen. Queen Yelien is niet aansprakelijk wanneer de levering vertraging oploopt door derden (post of koerierdienst). 
Indien de ondernemer er niet in slaagt om het pakket binnen de 30 dagen te bezorgen, heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren, doch enige vertraging in de
uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Queen Yelien is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te
verbinden aan de levering.  De verzendkosten vallen ten laste van de klant en worden uitdrukkelijk vermeld bij de bestelling. Transportkosten blijven steeds verschuldigd door de klant,
zelfs ingeval van een gehele of gedeeltelijke retournering van de producten.  Bij levering van de aangekochte goederen dient een geldig identiteitsbewijs of handtekening te worden gebruikt.
Het in ontvangst nemen van de producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling heeft geplaatst.
Queen Yelien behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs of gewettigde handtekening de producten niet te laten overhandigen.

 

7. Terugzending of retour

De Gebruiker heeft het recht om zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen volgend op de dag van levering van de producten.
Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd te worden teruggezonden naar het hieronder vermelde retouradres van Queen Yelien.

VERPLICHT: Bij elk product moet de retourlabel én het prijslabel AANWEZIG zijn, anders worden deze NIET terugbetaald door Queen Yelien.

Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen opdat Queen Yelien de terugbetaling van de aankoopprijs kan uitvoeren.
Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retourbedrag werden ontvangen. 
Het retouradres is: Molenbos 5 te 2243 Pulle, België.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij het geleverde product niet beantwoordde aan de beschrijving van het
product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging).  Beschadigde producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale verzendtarieven te worden teruggestuurd naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen. 

 

8. Binding

Elke gebruiker die nog geen gebruikernummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de webshop te volgen waardoor hij/zij vervolgens een gebruikernummer toegewezen krijgt. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.  Die bekrachtiging van de gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.

 

9. Aansprakelijkheid

De webshop is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen voor de gebruiker over de producten van Queen Yelien. 
Queen Yelien heeft met betrekking tot de toegang van de webshop, het bestelproces, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de webshop op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Queen Yelien heeft echter op ieder ogenblik het recht de toegang tot de webshop geheel of gedeeltelijk stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.
Queen Yelien draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, e.d. 
De aansprakelijkheid van Queen Yelien is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van de producten, ongeacht de rechtsgrond waarop Queen Yelien aansprakelijk wordt geacht.

 

10.  Privacy en cookies

Queen Yelien behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens
die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies).
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen (nieuwsbrief).   
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.  U kan ons nieuwe EU-privacybeleid (GDPR) raadplegen op onze webshop.

 

11. Intellectuele eigendom

Het is belangrijk dat uw privacy beschermd wordt.  Queen Yelien respecteert de privacy van alle gebruikers en zorgt dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij aanmelding voor uw gebruikersaccount, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere informatie te verschaffen. 

Deze webshop maakt eveneens gebruik van cookies.

Alle inhoud vermeld op deze site (merken, bedrijfsnaam en logo, foto’s, video’s, teksten, …) zijn beschermd door intellectuele rechten. 
Zij zijn de exclusieve eigendom van Queen Yelien. 
Gebruikers die gegevens willen gebruiken van deze webshop, dienen hiervoor uitdrukkelijk toelating te vragen aan Queen Yelien. 

 

12.  Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissemnt (waar de zetel van Queen Yelien gevestigd is) bevoegd. 
Onze webshop is met de grootste zorg samengesteld, doch is het echter mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat en niet up-to-date is. 
Bij specifieke vragen over maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst of onze FAQ zeker te bekijken. 
De gebruiker erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging of schrapping onverwijld per mail of schrijven aan Queen Yelien mee te delen.